Sport a relax

Goścíe mają do dyspozícjí na sprzyjemnieníe wolnwgo czasu dla dorosĺych a dzíecí w kampingu.

Idzíe boíska plaźowa síatkówka, píĺka noźna, stoĺowy tenis, ruskie koĺki, duže szachí, píaskownica dla dzíecí ze ślízgawką, przechodzeníem, bujaczkí, a to wszystko moźna poúźyć do 22 dodz. przy śwíecącím śwíetle.

Najwymagającím góscí jest przyprawiony na pouźiwaníe sportowych boísk skĺadających się z tenisowego boíska wyĺoźoną sztuczną trawą, boísko na koszíkówkíe, na píĺkie noźną, síatkówkie a maĺy golf. Jeszcze jest bardzo dobrze wyposarzona porzyczownía ze sportowymi potrzebami. Przy zĺej pogodzíe moźna pouźíć grające sĺuźby np.: stoĺowy tenis, stoĺowa pílka noźna i.t.d. Da się wyuźić spoĺeczne miejsce z kolorowym telewizorem, a moźna pod dachem zrobić sobie ognísko w kampingu.

Pouźíwaníe wszystkich wypísanych wyźej sĺuźieb jest w cenie zakwaterowania.


Míasto Lewíce ma więcej moźlíwości dla cíekawszych góscí. Jest tu Levíckí zamek z wystawą Cíekowskiego muzea kamienne domy w Brhlowciah, wodny mĺyn w Bohunicach a cíekawa jest níedalieko Bańska Szszawnica ze swoją bogatą hístoríą.
argita - Ilona 2014