Stoåowanie

Caåodzíenne stoåowanie umoŸlíwía bardzo duŸo bufetów a resteuracja w kampingu.

Jest teŸ moŸna kupíæ jedzeníe w sklepíe spoŸíwczym, owoce, warzíwa a róŸny ínny towar. Równierz jest samoobslugowa kuchynía z kuchenkamí dla góscí bywaj¹cych w kampingu, lub moŸna zamówíæ jedzeníe w resteuracji, która téŸ jest w kampíngu.

argita - Ilona 2014